1. Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

1.1. Sklep internetowy Magic Cafe prowadzony jest przez firmę Magic Cafe, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Magic Cafe Benjamin Holtin, ul. Torfowa 7, 30-384 Kraków, NIP 6751529201, REGON 363230836, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

1.2. Strona – serwis internetowy prowadzony przez Magic Cafe dostępny pod adresem https://magiccafe.eu/ za pośrednictwem którego Magic Cafe prowadzi działalność gospodarczą, w tym w szczególności zamieszcza informacje handlowe lub oferty oraz prowadzi Sprzedaż i Rezerwację Produktów.

1.3. Sklep – lokal w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 45, w którym Klient ma możliwość zapoznania się z Produktami przed ich zakupem, a także nabycie ich na zasadach jakie obowiązują w sklepach stacjonarnych w godzinach otwarcia. Informacja o godzinach otwarcia znajduje się w zakładce „Kontakt” dostępnej na Stronie.

1.4. Klient – każda osoba lub podmiot, który odwiedza Stronę lub dokonuje Zamówień za pośrednictwem Strony. W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta, dzielą się oni na 3 kategorie:

1.4.1. Konsument – każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.

1.4.2. JDG – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością, jednak nie mającego dla niej charakteru zawodowego w rozumieniu Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

1.4.3. Pozostali – wszelkie osoby i podmioty nie spełniające warunków 1.4.1. i 1.4.2. Są to w szczególności firmy dokonujące Zamówień mających charakter zawodowy oraz spółki prawa handlowego. Jeżeli przy danym punkcie Regulaminu nie zaznaczono inaczej dotyczy on wszystkich Klientów. W przeciwnym wypadku dotyczy on jedynie wskazanej lub wskazanych kategorii Klientów.

1.5. Produkt – przedmiot sprzedawany przez Magic Cafe poprzez Stronę. W szczególności gry karciane, różnego rodzaju gadżety oraz akcesoria do tego typu gier, a także bilety wstępu na wydarzenia kulturalne organizowane przez Magic Cafe.

1.5.1. Rejestracja – szczególny rodzaj Produktu oferowanego przez Magic Cafe. Jest to bilet wstępu na organizowane przez Magic Cafe wydarzenia kulturalne. Szczegółowy opis znajduje się w sekcji 12 niniejszego Regulaminu.

1.6. Sprzedaż Produktu – sprzedaż Produktu dokonywaną przez Magic Cafe na rzecz Klienta za pośrednictwem Strony w wyniku przyjęcia Zamówienia Klienta.

1.7. Zamówienie – zamówienie na Produkty złożone przez Klienta na Stronie.

1.8. Konto – spersonalizowana substrona zawierająca profil i dane Klienta zarejestrowanego na Stronie, która umożliwia Klientowi korzystanie z określonych usług Strony.

1.9. Założenie konta – jednorazowa, nieobowiązkowa czynność Klienta, polegająca na rejestracji Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza dostępnego na Stronie.

1.10. Mail – wiadomość wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

1.11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta oraz Magic Cafe związane z korzystaniem ze Strony, Sprzedażą Produktów oraz Rezerwacją Produktów dostępnych na Stronie.

2.2. Właścicielem i administratorem Strony jest Magic Cafe.

2.3. Magic Cafe prowadzi za pośrednictwem Strony Sprzedaż Produktów, Rezerwację Produktów oraz inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.

2.4. Podstawowym środkiem porozumiewania się z Klientami oraz komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest Mail. Dodatkowo Magic Cafe może komunikować się z Klientami telefonicznie.

2.5. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację Regulaminu przez Klienta.

2.6. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Strony pomiędzy Magic Cafe i Klientem.

3. Założenie konta w Sklepie, zasady korzystania z Konta

3.1. Każdy Klient może korzystać ze Strony i składać Zamówienia za pomocą indywidualnego Konta, które powstaje w wyniku poprawnej Rejestracji. Klient ma również możliwość korzystania ze Strony bez Rejestracji Konta.

3.2. Korzystanie ze Strony przy użyciu Konta umożliwia dostęp do szeregu funkcjonalności, które nie są dostępne bez użycia Konta, w tym w szczególności dostępu do historii Zamówień.

3.3. Klient może dokonać Rejestracji Konta na Stronie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie.

3.4. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej Mail od Magic Cafe potwierdzający Rejestrację Konta.

3.5. Klient ma obowiązek ochrony hasła do Konta przed jego wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. W celu zapewnienia bezpieczeństwa. Klient może zmienić swoje hasło w każdym czasie po zalogowaniu się na Konto.

3.6. Jeśli Klient nie pamięta hasła, może je odzyskać poprzez dostępną w zakładce logowania opcję służącą do przypominania hasła. Po wprowadzeniu przez Klienta w odpowiednie pole adresu poczty elektronicznej przypisanej do Konta, Klientowi zostanie przesłany Mail z instrukcją zresetowania hasła.

3.7. Klient ma prawo do usunięcia Konta ze Strony w dowolnym momencie poprzez przesłanie Maila z prośbą o usunięcie Konta na adres info@magiccafe.eu . Magic Cafe zobowiązuje się tego dokonać bez zbędnej zwłoki. Magic Cafe ma prawo przed kasacją konta do potwierdzenia drogą telefoniczną lub za pośrednictwem Maila, iż osoba chcąca skasować konto jest Klientem, który jest właścicielem Konta przeznaczonego do kasacji. Skasowanie Konta jest nieodwracalne.

4. Ogólne zasady składania Zamówień

4.1. Jeśli Klient chce kupić Produkt lub Produkty może złożyć Zamówienie po zalogowaniu na Konto lub bez użycia Konta.

4.2. Szczegółowe informacje o Produktach, w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, zamieszczone są na Stronie przy poszczególnych Produktach. Ceny podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).

4.3. Opublikowane w sklepie internetowym informacje o produktach nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

4.4. Aby złożyć Zamówienie Klient podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i instrukcje wyświetlane na Stronie.

4.5. W czasie składania Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta danych umożliwiających realizację Zamówienia przez Magic Cafe, w szczególności określonych danych osobowych. Jeżeli będą one udostępnione na Koncie, zostaną wykorzystane do realizacji Zamówienia, chyba, że Klient wskaże inne dane do realizacji konkretnego Zamówienia.

4.6. Klient składa Zamówienie przez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.

4.7. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Magic Cafe oferty nabycia produktu.

4.8. Do finalnego zawarcia umowy sprzedaży dochodzi dopiero wówczas, gdy Magic Cafe prześle Klientowi drogą mailową potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.

4.9. W przypadku niemożliwości realizacji Zamówienia poprzez Magic Cafe w wyniku błędu stanu magazynowego Produktu na stronie, Klient zostanie o tym poinformowany bez zbędnej zwłoki.

4.9.1. Jeśli możliwe będzie sprowadzenie Produktu w przeciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, Klient zostanie poinformowany o takiej możliwości wraz z podaniem dokładnego czasu dodatkowego oczekiwania. Klient ma prawo nie zgodzić się na dodatkowy czas oczekiwania i zrezygnować z zakupu brakującego Produktu lub anulować całe Zamówienie.

4.9.2. Jeśli sprowadzenie Produktu będzie niemożliwe w czasie podanym w 4.9.1, Klient zostanie o tym poinformowany, a Zamówienie zostanie anulowane z powodu niemożliwości jego realizacji lub jeśli zawiera inne Produkty zostanie zrealizowane bez brakującego Produktu lub anulowane w całości w zależności od woli Klienta.

4.9.3. W przypadku uiszczenia płatności przez Klienta przed poinformowaniem go przez Magic Cafe o niemożliwości realizacji Zamówienia w całości lub anulowania Zamówienia przez Klienta, uiszczona płatność za brakujące Produkty lub anulowane Zamówienie zostanie zwrócona bez zbędnej zwłoki po uzyskaniu jej przez Magic Cafe. Płatność zostanie zwrócona w ten sam sposób w jaki dokonano wpłaty, a w przypadku niemożliwości takiego rozwiązania na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

4.10. W przypadku braku płatności za Zamówienie płatne przelewem w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie może zostać anulowane. O anulowaniu Klient zostanie powiadomiony Mailowo.

5. Przedsprzedaże oraz produkty na zamówienie

5.1. Strona oferuje Klientom możliwość zamawiania niektórych Produktów, które jeszcze nie miały swojej premiery lub nie są dostępne w bieżącej sprzedaży z powodu wyczerpania ich ilości w naszym magazynie.

5.2. Oferty przedsprzedażowe oznaczone są na zdjęciu Produktu datą premiery lub dostępności produktu podaną przez producenta albo dystrybutora Produktu.

5.3. Zamówienia zawierające Produkty przedsprzedażowe będą realizowane od najpóźniejszej daty dostępności Produktów z Zamówienia, wśród wszystkich Produktów objętych przedsprzedażą znajdujących się w Zamówieniu.

5.3.1. Istnieje możliwość wcześniejszego wysłania części produktów z Zamówienia zawierającego Produkty przedsprzedażowe. Warunki należy wtedy ustalić indywidualnie z Magic Cafe drogą Mailową pod adresem info@magiccafe.eu podając w tytule wiadomości numer Zamówienia.

5.4. Podane daty realizacji Zamówienia z produktami przedsprzedażowymi mogą ulec zmianie w przypadku przesunięcia daty premiery Produktu przez producenta lub dystrybutora. W takiej sytuacji Klient będzie informowany Mailowo o zmianie bez zbędnej zwłoki, jeśli zmiana wystąpi.

6. Płatności

6.1 Klient ma możliwość opłacenia każdego Zamówienia:

6.1.1. Przelewem na konto bankowe Magic Cafe o numerze 55 1910 1048 2640 2103 4918 0001 (dla płatności PLN) lub PL28 1910 1048 2640 2103 4918 0002 (dla płatności EUR) prowadzone przez Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-854 przy al. Jana Pawła II 17. W tytule płatności należy podać numer Zamówienia.

6.1.2. Płatność online za pośrednictwem Blue Media.

6.3. Do każdej transakcji wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę. Określenie rodzaju dokumentu musi nastąpić w chwili złożenia Zamówienia.

7. Dostawa Zamówienia

7.1. Klient ma możliwość odbioru osobistego każdego Zamówienia złożonego na Stronie. Odbiór osobisty możliwy jest w godzinach pracy Sklepu.

7.1.1. W przypadku Zamówienia odbiór osobisty możliwy jest po uzyskaniu przez nas wpłaty. W przypadku płatności online Blue Media jest to zazwyczaj około 5-10 minut od momentu jej wykonania, a w przypadku przelewu 1-2 dni robocze. O statusie płatności informuje bieżący status Zamówienia.

7.2. Dostawa Zamówienia następuje za pomocą wybranej przez Klienta formy dostawy. Szczegółowe informacje o formach, kosztach wysyłek oraz czasach dostawy zawarte są w zakładce „Płatność i wysyłka” dostępnej na Stronie – https://magiccafe.eu/pl/platnosc-i-wysylka/

7.3. Wysyłka zamówienia następuje po zaksięgowaniu środków na naszym koncie.

7.3.1. Zamówienia wysyłkowe, za które wpłata została zaksięgowana w danym dniu roboczym przed godziną 12:00 zostaną wysłane w ciągu 1 dnia roboczego.

7.3.2. Zamówienia wysyłkowe, za które wpłata została zaksięgowana w danym dniu roboczym po godzinie 12:00 są traktowane jak opłacone w następnym dniu roboczym przed 12:00.

8. Odstąpienie od umowy – jedynie Konsumenci lub JDG

8.1. Konsument lub JDG ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów dla których umowa sprzedaży zawarta została za pośrednictwem Strony w terminie 14 dni licząc od dnia następnego po dniu odbioru Zamówienia przez Konsumenta lub JDG.

8.1.1. Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy rejestracji na wydarzenia kulturalne organizowane przez Magic Cafe. Szczegóły w sekcji 12 niniejszego Regulaminu.

8.2. W przypadku chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument lub JDG zobowiązany jest dostarczyć do Magic Cafe w formie pisemnej lub drogą elektroniczną Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie zgodnym z punktem 8.1 niniejszego Regulaminu.

8.3. Produkty objęte Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy powinny zostać zwrócone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

8.4. Magic Cafe zwróci dokonane przez Konsumenta lub JDG płatności za zwracane Produkty bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy o ile zwracane Produkty zostaną dostarczone do Magic Cafe w tym terminie.

8.5. W ramach zwrotu płatności za zwracane Produkty, Magic Cafe nie zwraca kosztów wysyłki do Konsumenta lub JDG.

8.6. Konsument lub JDG ponosi koszt dostarczenia Produktów zwracanych do Magic Cafe.

8.7. Konsument powinien wraz ze zwracanym Zamówieniem zwrócić paragon fiskalny. Nie jest to wymagane, ale znacznie ułatwia procedurę związaną z udokumentowaniem zwrotu dla Urzędu Skarbowego.

8.8. Zwracane produkty należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać w stanie nienaruszonym na adres: Magic Cafe, ul. Piłsudskiego 45, 32-050 Skawina.

8.8.1. Nie przyjmujemy zwrotów wysyłanych za pobraniem, wysłanych do paczkomatu oraz punktu odbioru.

8.9. JDG otrzyma korektę FV Mailem.

8.10. Konsument lub JDG ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu jakiego mógłby dokonać w przypadku zakupu Produktu w Sklepie.

9. Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi

9.1. Magic Cafe jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktów bez wad o ile nie zostały one uwzględnione w opisie konkretnego Produktu.

9.2. Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona przez Klienta będącego Konsumentem, bezpośrednio w Sklepie w godzinach jego otwarcia, Mailowo na adres poczty elektronicznej info@magiccafe.eu lub pisemnie na adres rejestracji firmy z punktu 1.1. niniejszego Regulaminu z dopiskiem „Reklamacja”.

9.3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres do korespondencji, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady (jeśli możliwe jest wykonanie zdjęcia prosimy o jego dołączenie) oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Magic Cafe dowód zakupu towaru. Dowodem zakupu może być: paragon lub jego kopia, faktura lub jej kopia, wydruk z karty płatniczej, potwierdzenie przelewu z banku lub inny dowód potwierdzający zakup.

9.3.1. Jeżeli zgłoszenie dotyczy wady fabrycznej produktu, na którą Magic Cafe nie miał wpływu możliwość zgłoszenia reklamacji z tego tytułu przysługuje jedynie Konsumentom. Pozostali Klienci powinni zgłaszać swoje żądania bezpośrednio do producenta lub dystrybutora z tytułu gwarancji. Konsument ma oczywiście również takie prawo i możliwość o ile woli ten sposób zgłoszenia wady.

9.4. W przypadku konieczności dostarczenia reklamowanego Produktu do Magic Cafe, Magic Cafe zwróci wszelkie związane z tym koszty o ile Klient odeśle Produkt w sposób uzgodniony z Magic Cafe.

9.5. Magic Cafe rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

9.6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Magic Cafe zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

10. Spory transakcyjne oraz pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

10.1. W przypadku powstania sporu Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/ , w zakładce Konsumenci -> Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich.

10.2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

11. Ochrona danych osobowych

11.1 Administratorem danych osobowych Klientów Strony jest Magic Cafe.

11.2 W celu realizacji Zamówienia Magic Cafe przetwarza:

11.2.1. informacje dotyczące urządzenia Klienta w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach.

11.2.2. dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres siedziby, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, NIP, numer konta bankowego lub inne dane osobowe, których podanie jest niezbędne do zrealizowania zakupu, a których podania w procesie zakupowym wymaga Magic Cafe.

11.3. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Klientów, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Magic Cafe obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

11.4. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji Zamówień zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika ze Strony.

11.5. Magic Cafe zobowiązuje się podjąć wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, aby zapewnić adekwatny stopień bezpieczeństwa danych. Magic Cafe uwzględnia przy tym stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze.

11.6. Na Stronie Magic Cafe może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Magic Cafe zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Magic Cafe polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Magic Cafe jest zaangażowana. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Klientów, którzy spodziewają się otrzymywania treści o podanej zawartości, a nawet tego oczekują lub jest to bezpośrednim celem ich wizyty na Stronie.

11.7. Magic Cafe ujawnia dane osobowe wyłącznie podmiotom z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Magic Cafe. W szczególności należą do nich firmy wysyłkowe realizujące Zamówienie Klienta, firmy z branży IT realizujące projekty w ramach Strony itp.

11.8. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza granicami Polski.

11.9. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

11.9.1. dostępu (art. 15 RODO) – uzyskania od Magic Cafe potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania

11.9.2. do otrzymania kopii danych (art. 15 ust.3 RODO) – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Magic Cafe może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych.

11.9.3. do sprostowania (art. 16 RODO) – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych.

11.9.4. do usunięcia danych (art. 17 RODO) – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Magic Cafe nie posiada już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania.

11.9.5. do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:

– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Magic Cafe sprawdzić prawidłowość tych danych,

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

– Magic Cafe nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Magic Cafe są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

11.9.6. do przenoszenia danych (art. 20 RODO) – otrzymania w ustrukturowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Magic Cafe oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

11.9.7. do sprzeciwu (art. 21 RODO) – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Magic Cafe, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Magic Cafe dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Magic Cafe będzie zobowiązana zaprzestać przetwarzania danych w tych celach.

11.9.8. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Magic Cafe danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

11.10. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, z Magic Cafe i poinformować, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

11.11 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

11.11.1. listownie – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

11.11.2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie – https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

11.11.3. infolinię – 606-950-000

12. Wydarzenia kulturalne

12.1. Magic Cafe organizuje wydarzenia kulturalne w Sklepie oraz sprzedaje na nie bilety wstępu poprzez Stronę. Nazwa Produktu ze Strony rozpoczynająca się od słowa “Rejestracja” jest biletem wstępu na wydarzenie.

12.1.1. Magic Cafe prowadzi sprzedaż wejściówek na wydarzenia, również na miejscu w Sklepie bezpośrednio przed wydarzeniem. Pula wejściówek na dane wydarzenie jest ograniczona dostępną liczbą wejściówek na Stronie. Na miejscu do sprzedaży trafią jedynie wejściówki niesprzedane poprzez Stronę. Wykup Rejestracji poprzez Stronę gwarantuje rezerwację miejsca w danym wydarzeniu.

12.2. Rejestracje nie podlegają prawu zwrotu na zasadach ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Jest to wyjątek na podstawie art. 38.12 wspomnianej ustawy. Magic Cafe oferuje jednak poniższe możliwości dotyczące Rejestracji, z których Klient może skorzystać w przypadku braku możliwości udziału:

12.2.1. Rejestrację można przekazać innej osobie – należy nam taki fakt zgłosić najpóźniej na 1h przed startem wydarzenia drogą mailową na adres info@magiccafe.eu w tytule wpisując “Wydarzenie – zmiana uczestnika”, a w treści podając jakiego wydarzenia sprawa dotyczy. Nie przyjmujemy próśb o zmianę uczestnika żadną inną drogą. Dla nowego uczestnika osoba zgłaszająca taką zmianę zobowiązana jest podać te same wymagane informacje rejestracyjne, które musiała podać dla swojej Rejestracji np. numer gracza itp.

12.3. Zamówienia, w których jednym z Produktów jest Rejestracja muszą zostać opłacone w terminie 2 dni od momentu złożenia Zamówienia, jednak nie później niż 24h przed rozpoczęciem Wydarzenia. W przeciwnym wypadku Zamówienie takie może zostać anulowane, a bilet wstępu wróci do puli dostępnych na Stronie Rejestracji.

12.4. Zasady każdego wydarzenia opisane są w ramach prowadzonej Rejestracji. Wykupując Rejestrację zobowiązujesz się przestrzegać zasad wydarzenia, które są tam opisane, a w którym bierzesz udział. Każda Rejestracja na wydarzenie zawiera w opisie indywidualne zasady danego wydarzenia. Oprócz zasad opisanych w opisie Rejestracji w ramach każdego wydarzenia obowiązują ogólnie przyjęte zasady dla wydarzeń danego typu (np. Zasady turniejowe określone przez wydawcę danej gry itp.).

12.5. Klient zobowiązuje się zjawić na wydarzeniu o wskazanym czasie. W przypadku spóźnienia na Wydarzenie prosimy o informację telefoniczną na numer 666-167-666 najpóźniej 30 min przed rozpoczęciem Wydarzenia. W przypadku braku takiej informacji 2 minuty po planowanym starcie Wydarzenia, jeśli Wydarzenie osiągnie limit miejsc zastrzegamy możliwość uznania takiej Rejestracji za niewykorzystaną.

12.5.1. Spóźnienie na Wydarzenie może nieść również za sobą konsekwencje braku możliwości skorzystania z wszystkich możliwych atrakcji wydarzenia za co Klientowi nie przysługuje żadna rekompensata.

12.6. Magic Cafe prowadzi relacje z wydarzeń. Jeżeli jako uczestnik wydarzenia nie wyrażasz zgody na publikację np. swojego wyniku lub zdjęcia z wydarzenia zawierającego Twoją twarz skontaktuj się z nami przed dokonaniem Rejestracji. W innym wypadku wyrażasz zgodę na publikację relacji w formie wyników, zdjęć lub filmów z wydarzenia z Twoim udziałem.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Wszelkie spory pomiędzy Magic Cafe i Klientem będącym Konsumentem, nierozstrzygnięte na drodze reklamacji lub pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.

13.1.1. W przypadku pozostałych Klientów przyjmuje się, że sądem właściwym jest sąd właściwy rejonowo dla siedziby Magic Cafe.

13.2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

13.3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Zamówień złożonych w okresie jego obowiązywania. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

13.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2023 r.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia there live the blind texts.